Vattenrening av egen brunn

Är du ägare av en egenborrad brun har du skyldighet att se till att dricksvattnet i den uppfyller alla krav på att vara drickbart. Livsmedelsverket rekommenderar att utföra vattenanalys vart tredje år eller när vattnet ändrar karaktär i egenborrade brunnar.

Genom vattenprov kan du exempelvis mäta förekomst av radon, tungmetaller och uran. Du kan dessutom genomföra kemisk eller mikrobiologisk analys av dricksvattnet.

Vid för höga halter av farliga ämnen måste vattenrening av brunnen genomföras. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka såväl njurar som skelett och tänder. Om förhöjda radonhalter förekommer i vattnet finns även risk för negativa hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft vid exempelvis vid dusch och bad. Metaller kan förekomma naturligt i berggrunden och i grundvattnet men kan även indikera förorening från industri. Förhöjda halter av tungmetaller kan orsakas av korrosion i äldre fastighetsinstallationer eller läckage från nya material. Även arsenik och bly kan förekomma. Bakteriologisk analys utförs vid misstanke om otät brunn, påverkan från avlopp eller naturgödsel eller inläckage av ytvatten.

Tveka inte att genomföra en vattenanalys av ditt dricksvatten från din brunn.

Similar Posts